xsc.kithara

https://github.com/xsc/kithara.git

git clone 'https://github.com/xsc/kithara.git'

(ql:quickload :xsc.kithara)
21

(52 48 52 58 32 78 111 116 32 70 111 117 110 100 10)